فراخوان جذب نیرو در دانشکده علوم پزشکی بهبهان

جهت ثبت نام جدید بر روی لینک ثبت نام و در صورت نیاز به تکمیل فرایند ثبت نام بر روی لینک پیگیری ثبت نام کلیک نمایید

متقاضیانی که فرم ثبت نام را کامل و کد پرونده دریافت نموده اند ولی نتوانسته اند وجه ثبت نام را پرداخت نمایند، می توانند از طریق کلید پیگیری ثبت نام و درج کد پرونده خود نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایند.